ניהול מערכת השעות

הרכיבים במערכת כעת הם:

בשיבוץ מערכת השעות -

 • תכנון משרות המורים לפי הרפורמה והתקן
 • תכנון שעות הלימוד בכיתות
 • תכנון שיבוץ המורים בכיתות וחלוקה למקצועות
 • בניית קבוצות הלימוד בהתאם לתקנים
 • הזנת אילוצי כיתות/מורים/מקצועות וחדרי לימוד
 • שיבוץ ידני ו/או אוטומטי של קבוצות הלימוד במערכת השעות לפי מורה או כיתה
 • תצוגות מרובות למערכת השעות בפריסה בית ספרית
 • אפשרויות הדפסה, שליחה למורים, ושמירת גירסאות שונות באופן מקומי

בניהול נוכחות מורים -

 • רישום היעדרויות מורים
 • ניהול וטיפול בשעות ההיעדרות
 • דוחות היעדרות ומילוי מקום
 • אפשרות לדיווח היעדרות ובקשה לאישור על ידי כל מורה

מבוא והכנת המערכת לשיבוץ

היכרות עם ממשק השיבוץ

שיבוץ המערכות

חזרה לנושא ראשי